Společnost Artevia s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 921/6, PSČ 11000, IČO: 27658813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 122178 telefonní číslo: 242444926, e-mail: info@artevia.cz (dále též “ARTEVIA“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na straně ARTEVIA.

I. Rozsah zpracování osobních údajů
ARTEVIA zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jejichž přehled je uveden na této stránce.

Subjekty, jejichž osobní údaje ARTEVIA zpracovává, mohou být zejména klienti a potenciální klienti ARTEVIA především klienti, návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních a obchodních kanálů, popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí ARTEVIA oprávněný zájem.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste je coby subjekt údajů ARTEVIA poskytl, a sice v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s ARTEVIA, nebo které ARTEVIA shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými a účinnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností ARTEVIA. Osobní údaje získává ARTEVIA přímo od subjektu údajů, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

II. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Mezi osobní údaje, které o Vás ARTEVIA v nezbytném rozsahu zpracovává, patří základní a rozšířené identifikační údaje subjektů sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, bankovní spojení, identifikační údaje subjektu pro přístup do informačních systémů a komunikačních kanálů ARTEVIA, osobní údaje a identifikační údaje nezbytné pro sjednávání a plnění poskytnutých služeb, korespondence a jiná komunikace se subjektem.

III. Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
ARTEVIA shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. ARTEVIA zpracovává osobní údaje za účelem dodržení právní povinnosti ARTEVIA, jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, plnění takové smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů ARTEVIA nebo třetí osoby.


IV. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovává přímo ARTEVIA nebo zpracovatelé v České republice i v zahraničí, kteří rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je ARTEVIA může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

V. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou uloženy u ARTEVIA po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu, v žádném případě déle. Pro poskytování služeb zpracovává Správce osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů, po ukončení smluvního vztahu po dobu vyžadovanou právními předpisy (5 – 15 let) anebo nezbytně nutnou.

VI. Poučení o právech subjektů údajů
ARTEVIA zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou právními předpisy stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Zpracovává-li ARTEVIA osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, může subjekt údajů takový souhlas kdykoli bez jakýchkoli vícenákladů odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu ARTEVIA, a to bez jakýchkoli následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi subjektem údajů a ARTEVIA.

ARTEVIA je Vám povinna poskytnout na Vaši žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na to, aby ARTEVIA bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Máte právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů ARTEVIA či třetí strany, včetně souvisejícího profilování. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo ARTEVIA druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost osobních údajů není dotčeno právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů. Máte právo na to, aby ARTEVIA bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a není-li zde jiný právní titul, ARTEVIA má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů může se subjekt údajů obrátit na ARTEVIA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.